สมัครสมาชิก
ดูบอล
  1. Home
  2. กิน
  3. &
  4. ดื่ม
  5. วิธีเตือนใจนักเที่ยวกลางคืน เหยี่ยวราตรี ปลอดภัยไว้ก่อน

วิธีเตือนใจนักเที่ยวกลางคืน เหยี่ยวราตรี ปลอดภัยไว้ก่อน

วิธีเตือนใจนักเที่ยวกลางคืน เหยี่ยวราตรี ปลอดภัยไว้ก่อน
0

“การท่องราตรี” หนึ่งในกิจกรรมฮิตที่วัยรุ่นจ านวนมากเข้าใจว่าช่วยลด
ความเครียด ให้สนุกสนาน และเกิดสังคมใหม่ๆ แต่ในความเป็นจริง
สถานบันเทิงยามค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยภัยหลายรูปแบบ

ซึ่งหากไม่ระวังตัวก็ อาจจะพลาดตกเป็นเหยื่อได้ โดยเฉพาะภัยจาก “ยาเสพติด” ฉะนั้น สิ่งที่ดี
ที่สุด คือ เลือกที่จะปฏิเสธการเที่ยงกลางคืน ไม่เที่ยวในสถานที่ที่ล่อแหลม
เสี่ยงภัย หรือถ้ารักจะเที่ยวก็ต้องเที่ยวอย่างมีสติ และรู้จักระวังตนเอง โดย
ไม่หลงเชื่อกลลวงของใครง่าย ๆ วันนี้ให้นักเที่ยวใช้ป้องกันตนเอง เพื่อเป็นการเที่ยวอย่างปลอดภัย

1. ไม่ควรไปเที่ยวคนเดียวหรือไปขณะที่อยู่ในอารมณ์เสียใจ ประชด
ผู้อื่น เพราะอาจจะท าให้ถูกชักชวนไปในทางที่เสื่อมเสียได้และหากเกิด
อันตรายขึ้นก็ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้ หรือขาดสติเมื่ออยู่
ในอารมณ์ที่เสียใจ

2. ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มของผู้อื่น อาจจะเป็นการถูกหลอดใช้เสพยา
เสพติดไปโดยไม่รู้ตัว

3. ควรประคองแก้วเอาไว้กับตัว และหากต้องเข้าห้องน้ าก็ควรจะขอ
เปลี่ยนแก้วใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ใครแอบใส่ยาเสพติด หรือสิ่ง
แปลกปลอมลงไปในแก้วของเรา

4. อย่าไว้ใจคนแปลกหน้า เพราะอาจจะชักจูงเราไปในทางที่ผิด
เช่น ให้ลองเสพ/ค้ายาเสพติด หรือล่อลวงเราไปในทางที่เสื่อมเสีย

5. มาด้วยกันกลับด้วยกัน ควรจะดูแลตนเองและเพื่อนในกลุ่มที่มา
ด้วยกัน ให้กลับพร้อมกัน เพื่อป้องกันตนเองและช่วยดูแลเพื่อน ๆ ให้
ปลอดภัย

6. หากควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ให้รีบกลับบ้าน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้
เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทหรือตกเป็นเหยื่อของผู้ประสงค์ร้าย

7. เพื่อนในกลุ่มอย่างน้อย 1 คน ต้องไม่ดื่มของมึนเมาและมีสติ เพื่อ
ช่วยดูแลเพื่อน ๆ คนอื่น ให้ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน

8. อย่าลองด้วยความคึกคะนองหรือถูกท้าท้ายว่าไม่แน่จริง เพราะผู้ที่
ไม่ประสงค์ดีส่วนใหญ่จะใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการหลอกให้ผู้ไปเที่ยวใช้ยา
เสพติด หรือหลอกให้ท าเรื่องเสียหายอื่น ๆ

9. อย่ากลับบ้านกับคนแปลกหน้า เพราะคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจ บางคน
อาจจะดูสุภาพเป็นคนดี แต่จริงๆ แล้วอาจจะเป็นคนร้าย และแฝงตัวมาเพื่อ
ล่อลวงได้

10. อย่ากลับบ้านคนเดียว โดยเฉพาะคนที่อยู่ไกล เลือกที่จะกลับกับ
เพื่อนหรือค้างบ้านเพื่อนที่ไว้ใจได้ นอกจากจะป้องกันเหตุร้ายแล้วยังป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย

จากทั้ง 10 ข้อเตือนใจ อาจจะเป็นแนวทางที่ช่วยป้องกันภัยจ่าง ๆ
โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด ให้กับนักเที่ยว..เหยี่ยวราตรีได้บ้าง แต่ทางที่ดี
ที่สุด คือ การไม่พาตนเองไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงเหล่านั้น หากเกิด
ความเครียด ก็ควรหากิจกรรมอื่น ๆ ท าแทน เช่น เล่นกีฬา ไปท่องเที่ยว
ตามธรรมชาติ ชวนคนในบ้านร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้าน เพราะนอกจาก
จะช่วยให้ผ่อนคลายแล้ว ยังเป็นการท ากิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว
ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีกันในครอบครัว ที่ส าคัญยังช่วยให้ทุก
คนปลอดภ